Uvod

Iskoristite naše 25-godišnje iskustvo. Predstavljamo vam VEKTOR - integrirani informacijski poslovni sustav namijenjen vođenju poslovnih knjiga mikro, malih i srednjih tvrtki. Kao standardni ERP sustav (engl. Enterprise Resource Planning) istovremeno obavlja dvije zadaće. Prva je udovoljavanje zakonskih knjigovodstvenih propisa o vođenju poslovnih knjiga, dok se druga očituje u naprednoj podršci pri poslovnom odlučivanju, planiranju i razvoju.

Vektor radi na Windows® operativnim sustavima, razvijen je na Microsoft® .NET Framework (C#) tehnologiji te koristi MySQL® bazu podataka. Poslužiteljsko računalo koje sprema podatke može biti dedicirani Linux ili Windows server, dok se u jednostavnijem mrežnom okolišu može koristiti i bilo koje postojeće Windows računalo. Koristi standardno Windows korisničko sučelje.

Svojom modularnošću te bogatom paletom korisničkih podešenja i personalizacija u stanju je obavljati zadaće za široki spektar vrsta poslovanja te pratiti raznovrsne poslovne procese. Podržan je rad u lokalnoj mreži kao i udaljeni pristup internetom. U sustavu je moguće voditi poslovne knjige za neograničen broj poslovnih subjekata te je iz tog razloga, kao i zbog još nekih mogućnosti, vrlo pogodan i za profesionalne knjigovodstvene servise.

 • MySQL baza podataka, kao klasični RDBMS, svjetska je najpopularnija open source baza podataka. Koriste ju npr. SAP BusinessObjects ERP sustav, Google, Facebook, You Tube, Twitter, Amazon, NASA, Lufthansa, ... Više o MySQL-u na www.mysql.com

ARHIVA Versioning Control: vrlo napredna i raritetna mogućnost ovog programa. Predstavlja sigurnosni dodatak programu na polju kontrole, nadzora i analize unosa i eventualnih ispravaka ili brisanja podatka. Način upotrebe je jednostavan te u potpunosti automatiziran. Svaka write changes operacija ('Ispravi', 'Briši') na bilo kojem zapisu (račun, ponuda, temeljnice-nzk, šifrar artikla, ...) stvara i sprema 'fotografsku' kopiju zapisa kakav je bio prije promjene, pa se na taj način ima detaljan pregled nad cijelom povijesti svih verzija dotičnog zapisa. Arhiva bilježi identitet operatera i vrijeme događaja. Na jednostavan način vrši se pregled verzija zapisa. Zapis se iz Arhive može po potrebi ‘restaurirati’ ili iz njega napraviti novi zapis. Navedena funkcionalnost predstavlja svojevrsnu UNDO mogućnost, pridonosi povećanju discipline unosa točnih podataka, korisna je pri kontroli pogrešaka, reparaciji podataka te znatno podiže sigurnosni nivo aplikacije

 • svaki podatak (dokument ili kartica u šifraru) čuva vidljivu informaciju o identitetu operatera i kada je podatak dodan, te identitet i trenutak zadnjeg (eventualnog) ispravka
 • standardne log datoteke koje bilježe trenutak i identitet svake operacije na bazi podataka
 • međuspremnik rezultata financijskog i količinskog stanja robno-materijalne kartice Artikl Status Data Cache: uvelike ubrzava rad s programom bilo da se radi o izradi izvještaja, zadavanju prosječne nabavne cijene na npr. međuskladišnici ili brzom pregledu stanja lagera pri zadavanju artikla na razne dokumente
 • financijsko stanje skladišta vodi se po ponderiranoj prosječnoj nabavnoj cijeni
 • u robno skladišnom poslovanju djeluje podsustav AntiMinus ChronoManager. Radi se o sustavu koji u slučaju pojave minus stanja na skladištu financijsku vrijednost minusa traži u 'budućnosti' tako da kronološki kasniji ulaz poništi financijski odlazak u minus. Sustav je vrlo djelotvoran u okruženjima gdje zbog prirode poslovanja nije moguće spriječiti odlaske u minus stanje. Rezultat ovakvog djelovanja je da će financijsko stanje artikla, usprkos eventualnoj pojavi minusa u nekom trenutku a ispravljenog kasnijim ulazom, uvijek biti konzistentno na način da sustav matematički svodi financijsko stanje na nulu kada je i količinsko stanje nula (nema situacije da je kartica količinski na nuli a financijski saldo 'visi' zbog neke prethodne pojave minusa)
 • po želji, striktno onemogućavanje stvaranja minusa u robno skladišnom poslovanju
 • retrogradna automatska revalorizacija prosječne nabavne cijene uslijed promjene parametara koji utječu na nju (npr. zaboravljena ulazna faktura iz prošlosti) na svim dokumentima koji se evidentiraju po pros. nbc (međuskladišnice, sastavnice, izdatnice na mtr, ...)
 • migrirajuća ekranska polja Migrating Fields: napredan sustav prilagodbe sadržaja maski za unos podataka. Iz ukupnog fonda mogućih polja korisnik jednostavnim klikom na check box odabire ona koja su njemu zanimljiva na dotičnom ekranu što uvelike pridonosi preglednosti i jednostavnosti upotrebe
 • izgled ispisa tvrtkinih izlaznih dokumenata (npr. izlaznog računa, ponude, ...) korisnik samostalno 'programira' u sustavu koji se sastoji od dva dijela. U prvome se kreira memorandum tvrtke gdje se zadaje logotip, memo header tekst i memo footer tekst s mogućnošću standardnih odabira fonta, veličine, bold, italic, ... Dok se u drugom djelu (koji je zaseban za svaki pojedini izlazni dokument i to po 4 obrasca za svaki tip dokumenta) definiraju podatci kao npr. elementi računa, odabir kolona, odabir graničnih linija tablice, položaj adrese partnera, formula za poziv na broj, univerzalni tekst prije i poslije tablice, te mnogi drugi parametri koji omogućavaju potpunu prilagodbu izgleda ispisa dokumenta kao da ga korisnik sam radi u MS Word-u
 • instalacija i kasniji update-ovi programa preuzimaju se s internetskih stranica Viper-a OneClick Deployment tehnologijom. U praksi to znači sljedeće: pri svakom ulasku u program provjerava se postoji li na 'internetu' nova verzija programa te ako postoji, sustav pita korisnika želi li preuzeti novu verziju. Kako se isprogramira nova verzija i objavi na internetu u istoga se trenutka ona može preuzeti on line bez potrebe za ikakvom posebnom intervencijom bilo od strane Vipera, bilo od strane korisnika
 • na login ekranu mogućnost ping-anja servera za provjeru dostupnosti veze
 • razrađen sustav privilegija i autorizacija pristupa pojedinim segmentima / opcijama programa
 • konzistentnost podataka na način da je nemoguće izbrisati karticu (artikla, partnera, konta, ...) koje je u upotrebi. Nakon knjiženja u glavnu knjigu, zabrana izmjene dokumenta.
 • retroaktivno preimenovanje šifara / naziva kartica koje već imaju knjiženje
 • kopiranje (umnožavanje, dupliranje) postojećeg dokumenta / kartice u neki novi.
 • dodavanje nove kartice (artikl, partner, konto, ...) izravno iz dokumenta
 • stvaranje internih veza između dokumenata što osim same evidencije omogućava i brzi skok sa jednog na drugi
 • stvaranje eksternih veza na bilo kakve datoteke, npr. MS Word / Excel dokument, web stranicu, MP3 zapis, slike, PDF dokumente, ... Vezani se dokument klikom na vezu otvara u dotičnom programu (MS Office, Adobe AcrobatReader, ...)
 • poseban naglasak na višekorisnički rad; Document Locking – onemogućavanje istovremene izmjene dokumenta od strane 2 ili više korisnika. Prije svakog ulaska u editiranje podatka vrši se provjera nije li podatak u međuvremenu promijenjen
 • u slučaju istovremenog dodavanja novog dokumenta od strane 2 korisnika program drugog korisnika upozorava, te mu nudi automatski inkrement već zauzetog broja dokumenta
 • automatsko inkrementiranje šifre artikla po istovrsnom korijenu ili prijedlog nove unikatne šifre
 • adresar partnera sa mogućnošću stvaranja relacije centrala – poslovna jedinica
 • ekstenzivna validacija (provjera smislenosti / valjanosti) podataka prije usnimavanja, onemogućavanje krnjih / nekonzistentnih podataka
 • intenzivna pomoć / kontrola unosa podatka u pojedino polje; onemogućava unos besmislenog ili nepotpunog podatka. Gdje je god to moguće podatak se odabire iz predefiniranih mogućnosti putem Lookup Lista. Provjere numeričkih i datumskih rangova. Upozorenja ili zabrane za sumnjive ili krive podatke
 • vizualna pomoć stanja prikaza podatka: otvoreno za upis ili read only (promjena pozadinske boje polja)
 • neusnimljene promjene prikazuju posebnu vidljivu oznaku Dirty Flag
 • listanje podataka (prethodni, sljedeći, prvi, zadnji)
 • bogate varijante pretraga podataka, razni sort i filter parametri. Mogućnost 'dokiranja' liste pretrage za kasniju upotrebu
 • popunjavanje polja podatcima iz šifrarnika (artikl, konto, partner, osoba, ...) odvija se na dva načina: pri unosu prvog slova otvara se AutoComplete padajuća lista te kako se dalje unose znakovi izbor se sužava, ili klasična Ctrl + F pretraga koja otvara dijalog sa standardnim elementima pretrage/filtera/sorta. Na standardnom find dijalogu postoji mogućnost 'Primijeni' (apply) odabira stavke bez gašenja dijaloga pa se može zadati više stavki odjednom. Također je moguće držeći tipku Ctrl i klikajući mišem odabrati više stavki odjednom.
 • zadavanje datuma bogatim kalendarskim grafičkim pomagalima
 • automatsko zadavanje datumskog ranga iz kontekstualnog menija (right mouse click): danas, tekuća godina, tekući mjesec, kvartal, prvi do xxx mjesec, xxx mjesec, ... na filterima izvještaja
 • popunjavanje polja podatcima iz Lookup Liste (npr. skladišta, grupe artikala, relacije, ...) koje korisnik samostalno uređuje (dodaj, ispravi, briši)
 • automatska lista radnih dana / blagdana u tekućoj godini (za evidencije rada, Wizard loko vožnje, ...), automatski izračun fonda radnih sati u mjesecu (redovni, trgovci)
 • ugodno grafičko korisničko sučelje sa standardnim alatnim trakama. Alatne trake mogu se paliti, gasiti, razmještati te unutar pojedine alatne trake dodavati, oduzimati ili prerazmještati 'button-i'
 • personalizacija izgleda korisničkog sučelja (user interface-a) za svako pojedino radno mjesto. Alatne trake, boje, sadržaj podataka, raspored elemenata (gore-dolje / lijevo-desno submodul menija, tab kontrole, ...), preference i pravila, skaliranje veličine ekranskih fontova.
 • pri izlasku iz programa memoriraju se zadnja stanja i odabiri što pojednostavljuje sljedeću uporabu
 • na dokumentu plaće koji ima puno kolona postoji mogućnost definiranja / odabira kompleta kolona koje su vidljive u nekom trenutku
 • dupli klik na pojedinom podatku otvara ekran detalja tog podatka (partnera, artikla, ...)
 • svi ekrani šifrara (partneri, artikli, konta, djelatnici, ...) imaju podekran sa tablicom prometa po toj šifri. Tablicu je moguće presortirati, filtrirati te duplim klikom na stavku skočiti na dokument gdje se stavka nalazi
 • korisničko sučelje koje omogućava rad na više radnih ploha istovremeno (tab pages, sheets)
 • mogućnost Full Screen načina rada gdje je cijela ekranska ploha posvećena trenutačnom radu
 • sve forme ispisa (npr. ispis fakture, ponude, izvještaja) mogu se poslati izravno na pisač ili prije toga pregledati u pregledniku ispisa sa opcijama zoom (100%, cijela strana, širina strane, ...), skok na stranu, nađi u tekstu, prikaži stablo grupa. Prilikom slanja na ispis otvara se standardni Windows dijalog gdje se može odabrati pisač, broj kopija, suziti rang stranica koje se žele ispisati, ...
 • sve forme ispisa mogu se eksportirati (usnimiti u vanjsku datoteku) u svim poznatim formatima; Word, Excel, PDF, CSV, RTF, XML, ... Poseban button za dirketno u PDF
 • izvješća se mogu prilagoditi odabirom sorta, filtera, grupiranja, analitika, sintetika, top liste
 • pojedini izvještaji (npr. bilanca) nude mogućnost 'ukopa' u detalje Drill Down, dok se na nekima mogu dobiti grafikoni
 • pojedini izvještaji (npr. Rekapitulacija Dokumenta) u stanju su odjednom prikazati podatke za razdoblje i iz prijašnjih godina u kontinuitetu do sadašnjosti (korisno za analizu rasta ili pada realizacije kroz više godina), kao i usporediti razdoblja (iz tekuće ili iz prošlih poslovnih godina). Obje opcije prati i grafikonski prikaz.
 • većina izvještaja ima mogućnost bogatog višeslojnog grupiranja (subtotali po grupama, analitički ili sintetički). Npr. rekapitulacija računa grupirana po partneru, operateru unosa, mjestu troška, deviznoj valuti, projektu (radni nalog ili sl.), načinu plaćanja, tipu transakcije, mjesecima, tjednima, danima, skladištima, ...
 • izvještaji se izvode u svojoj niti MultiThreading tako da ne mogu zablokirati rad u slučaju dugotrajnog izračuna / dohvata podataka
 • Report Macros: (predlošci izvješća) nakon odabira pojedinog izvješća te prilagodbe parametara (filter, sort, element grupiranja, razdoblje, ...) postoji mogućnost usnimavanja tako zadanog kompleta u macro, koji se kasnije po potrebi može jednostavno ponovno koristiti. Razdoblje se može i ne mora pamtiti.
 • ispis izlaznih dokumenata (računa, ponuda, ...) u raznim proizvoljno odabranim stranim jezicima (korisnik sam definira prijevod)

Rad sa redcima tablice na dokumentima

 • automatsko kopiranje vrijednosti iz prethodnog retka gdje to ima smisla
 • mogućnost drag and drop prerazmještanja, dupliranja, brisanja redaka
 • mogućnost umetanja/brisanja redaka, brisanja više redaka odjednom
 • mogućnost spajanja redaka dva ili više dokumenata
 • prilikom promjene podatka koji utječe na neku sumu, promjena se trenutno reflektira na sumu
 • redci se mogu sortirati po bilo kojoj koloni