vvA0. Fakturiranje i Knjige Računa

Modul namijenjen klasičnom poslovanju uslužnih i srodnih djelatnosti gdje nema potrebe za praćenjem zaliha na skladištu. Omogućava kompletnu funkcionalnost za izdavanje i evidenciju računa, izvještajnu analitiku poslovanja, pregled naplaćenosti dugovanja i potraživanja te obračun PDV-a.

Galerija

VISOK STUPANJ PRILAGODBE

 • visok stupanj prilagodbe rada programa specifičnim potrebama korisnika ostvaruje se na sljedeći način: izgled maske za unos dokumenta korisnik sam dizajnira na način da od sveukupnog fonda mogućih podataka bira samo one koji su njemu zanimljivi (migrating fields).
  • Dizajn i izgled ispisa (print-a) računa, ponude, ... također se samostalno definira podsustavom koji se sastoji od dva dijela
  • U prvom djelu kreira se memorandum tvrtke gdje se zadaje logotip, memo header tekst i memo footer tekst s mogućnošću standardnih odabira fonta , veličine, bold, italic, ...
  • U drugom dijelu (koji je zaseban za svaki pojedini izlazni dokument i to po 4 obrasca za svaki tip dokumenta) definiraju se podatci kao npr. font, polja računa, odabir kolona, odabir graničnih linija tablice, položaj adrese partnera, formula za poziv na broj, univerzalni tekst prije i poslije tablice, te mnogi drugi parametri koji omogućavaju potpunu prilagodbu izgleda ispisa dokumenta kao da ga korisnik sam radi u MS Word-u.
  • ispis izlaznih dokumenata (računa, ponuda, ...) moguće je dobiti u proizvoljno odabranim stranim jezicima (korisnik sam definira prijevod)

  Na vrh

  Galerija

  ZATVARANJE OTVORENIH STAVAKA
  (potraživanja od kupaca, dugovanja dobavljačima)

  • potprogram za uparivanje uplata uz pomoć ekrana analitike otvorenih stavaka sa iskazanim podatcima: partner, vezni dokument (PNB), datum, opis, valuta, dana kašnjenja, otvoreno – zatvoreno – saldo računa.
  • parcijalna zatvaranja računa, potprogram za razbijanje skupne uplate na više računa, provjera fonda uplate (onemogućavanje zatvaranja iznosa većeg od same uplate)

  Na vrh

  Galerija

  UČITAVANJE IZVODA

  • potprogram za učitavanje izvoda putem internetskog bankarstva raznih banaka
  • automatski pronalazak prvog neučitanoga izvoda, interaktivni paralelni ekran za pregled cijelog izvoda u pisanom formatu, provjera prethodnog salda žiro računa, provjera OIB-a izvoda, samostalne sheme konta i pravila, veza s potprogramom za uparivanje uplata. Stavku po stavku korisnik knjiži uz istovremeni usporedni prikaz stavke izvoda i stavke naloga za knjiženje.
  • uparivanje stavke izvoda sa partnerom iz Poslovnog Adresara ide preko žiro računa (IBAN-a) + specifični PNB u slučaju HNB-a (npr. porez, prirez, ...). Ako u adresaru postoji više partnera s istim brojem žiro računa nudi se lista za odabir. Kod neprepoznatog žiro računa nudi se mogućnost uparivanja (što se zapamti za ubuduće) s postojećim članom adresara ili dodavanje novoga partnera u Poslovni Adresar

  Na vrh

  Galerija

  DOKUMENTI i funkcionalnosti

  • ulazni računi, izlazni računi, ponude, narudžbe, odobrenja, cjenici, devizne fakture, projektni zadatci.
  • svi se dokumenti (kao, uostalom, i svi drugi programski podatci) nakon dodavanja mogu ispravljati ili brisati.
  • razrađenim sustavom privilegija upravlja se koji korisnik ima mogućnost pojedine operacije tako da se ispravci i brisanja, po želji, mogu potpuno onemogućiti.
  • kopiranje (umnožavanje, dupliranje) postojećeg dokumenta na neki novi iste ili drugačije vrste (npr. kopiranje ponude u izlazni račun, narudžbe u ulazni račun, ...).
  • stvaranje internih veza između dokumenta što osim same evidencije omogućava i brzi skok s jednog na drugi.
  • stvaranje eksternih veza dokumentu na bilo koje 'vanjske' datoteke (npr. MS Word / Excel dokument, web stranicu, MP3 zapis, slike, PDF dokumente, ...) vezani se dokument klikom na vezu otvara u adekvatnom programu (MS Office, Adobe AcrobatReader, ...)
  • popunjavanje polja podatcima iz Lookup Liste (npr. skladišta, grupe artikala, relacije, ...) koje korisnik samostalno uređuje (dodaj, ispravi, briši).
  • pregled dokumenta konvertiranog u neku drugu deviznu valutu (program automatski preuzima tečajnu listu HNB-a bez korisnikove intervencije).
  • automatski storno dokumenta (kreiranje novog dokumenta sa minus iznosima).
  • automatsko dijeljenje stavke na 70% - 30% (PDV može / ne može).
  • mogućnost grupiranja dokumenata po projektima u svrhu sintetske analitike poslovanja.
  • na svakom dokumentu vidljive su i stavke koje je račun proizveo u glavnoj knjizi / salda konti.
  • poseban zoom ekran gdje se maksimalna raspoloživa površina rabi samo za pregled stavaka dokumenta (korisno kod dokumenata s velikim brojem stavaka, malih monitora, ...).

  Na vrh

  Galerija

  ARHIVA (Versioning Control)

  • vrlo napredna i raritetna mogućnost ovog programa
  • predstavlja sigurnosni dodatak programu na polju kontrole, nadzora i analize unosa i eventualnih ispravaka ili brisanja podatka. Način uporabe je jednostavan te u potpunosti automatiziran. Svaka write changes operacija (Ispravi, Briši) na bilo kojem zapisu (račun, ponuda, temeljnice-nzk, šifrar artikla, ...) stvara i sprema 'fotografsku' kopiju zapisa kakav je bio prije promjene, pa se na taj način ima detaljan pregled nad cijelom povijesti svih verzija dotičnog zapisa.
  • bilježi identitet operatera i vrijeme događaja.
  • na jednostavan način vrši se pregled verzija zapisa.
  • zapis se iz Arhive može po potrebi ‘restaurirati’ ili iz njega napraviti novi zapis. Navedena funkcionalnost predstavlja svojevrsnu UNDO mogućnost, pridonosi povećanju discipline unosa točnih podataka, korisna je pri kontroli pogrešaka, reparaciji podataka te znatno podiže sigurnosni nivo aplikacije

  Na vrh

  Galerija

  OBRAČUN PDV-a

  • UR-A, IR-A, PDV, PDV-K, ePDV.
  • R1 i R2 vrste računa s pripadajućim pravilima ulaska u PDV knjige (R1 ulazi trenutačno po dodavanju / izmjeni, a R2 po naplati).
  • na raspolaganju su evidencije knjiga UR-A (redovne, predujma, uvoz roba, uvoz usluga), knjiga IR-A (redovne, predujma).
  • na ekranu računa vidljiva je razrada PDV iznosa po stopama, osnovicama, PDVu i kolonama PDV knjiga.
  • pri unosu ulaznih računa moguće je korigirati sve te iznose u slučaju da programska kalkulacija PDVa ne odgovara 'papirnatoj'.
  • račun je moguće suspregnuti u cijelosti ili dozvoliti knjiženje samo PDV-a bez osnovice prilikom prijenosa u glavnu knjigu (npr. kod carinskih procedura).
  • na ekranu računa vidljiv je redni broj koji račun zauzima u dotičnoj knjizi.
  • definiciju kolone u knjizi UR-A/IR-A (može, ne može, prolazna stavka, ...) moguće je razlučivati po stavkama računa.
  • u knjizi UR-A, IR-A vidljivi su interni broj i originalni broj računa (po potrebi u dva retka).
  • knjige se mogu filtrirati i po mjestima troška.
  • mogućnost ručnog zadavanja svih pozicija obrasca PDV i PDV-K koje nije moguće automatski saznati (npr. pozicije II.4, III.5, III.6, III.7, III.8, raspored povrata-predujma-ustupa).
  • kontaktni podatci za ispis mogu doći automatski iz adresara ili ručnim unosom (pogodno za knjigovodstvene servise).
  • program je u potpunosti kompatibilan s mogućnošću predavanja PDV obrazaca u elektronskom obliku – ePDV, ePorezna.

  Na vrh

  Galerija

  ŠIFRARNIK ARTIKALA - USLUGA

  • namjena šifrarnika je da osim što ubrzava i olakšava unos tipiziranih usluga, formiranja cjenika, itd. je i da olakšava kasnije automatsko knjiženje pridruživanjem konta kartici artikla. Tada prilikom unosa tog artikla na dokument konto dolazi automatski.
  • metodom 'vezanja artikla' moguće je automatizirati primjenu 70% / 30% (priznatog/nepriznatog troška PDVa) – automatskom podjelom na dva konta.
  • primjenom šifrarnika artikla pri unosu stavke dokumenta na ispisu se može dobiti i dodatni detaljan opis artikla koji je spremljen na pripadajućoj kartici u šifrarniku.
  • automatsko inkrementiranje šifre artikla-usluge po istovrsnom korijenu ili prijedlog nove unikatne šifre.
  • retroaktivno preimenovanje šifara / naziva kartica koje već imaju knjiženje.

  Na vrh

  Galerija

  IZVJEŠTAJI

  • na raspolaganju je mnoštvo izvještaja usmjerenih konceptu poslovne inteligencije (Business Intelligence, BI) kao podrška pravilnom odlučivanju, planiranju i razvoju, kao i izvješća namijenjena izvršavanju knjigovodstvenih obveza.
  • metodom skladištenja podataka (Data Warehousing) omogućava se analitika poslovanja promatrajući podatke iz prethodnih godina u kontinuitetu do danas ili kao komparacija sadašnjeg razdoblja (ova/prethodna godina, mjesec, tjedan, ...) s nekim prošlim.
  • izvještaji mogu ići u 'prošlost' neograničeno, sve do prvog dana korištenja programa.
  • gdje to ima smisla, pojedini izvještaji prikazuju rezultate u formi grafikona.
  • svi se izvještaji (kao i print fakture, ponude, ...) mogu eksportirati (usnimiti u vanjsku datoteku) u poznatim formatima; Word, Excel, PDF, CSV, RTF, XML.
  • izvještaji se izvode u svojoj niti (MultiThreading) tako da ne mogu zablokirati rad u slučaju dugotrajnog izračuna / dohvata podataka.
  • sve forme ispisa (npr. ispis fakture, ponude, izvještaja) mogu se poslati izravno na pisač ili prije toga pregledati u pregledniku ispisa s opcijama zoom (100%, cijela strana, širina strane, ...), skok na stranu, nađi u tekstu, prikaži stablo grupa.
  • prilikom slanja na ispis otvara se standardni Windows dijalog gdje se može odabrati pisač, broj kopija, suziti rang stranica koje se žele ispisati, itd.
  • gdje to ima smisla, izvještaji idu u dvije varijante: analitika (jedan dokument je jedan redak izvještaja plus totali i subtotali) i sintetika (samo totali i subtotali grupirani po nekom obilježju).
  • slijed ispisa dokumenta može biti SORTIRAN po datumu dokumenta, broju dokumenta ili abecedno po nazivu partnera.
  • program nudi i mogućnost sortiranja prema iznosima – Top Liste.
  • izvještaji se mogu FILTRIRATI: kronološki (razdoblje / period), od broja do broja, po partneru, po mjestu troška, tipu transakcije (samo UR-A, IR-A, ponuda, itd.), po projektu, načinu plaćanja, statusu.
  • na raspolaganju je i mogućnost GRUPIRANJA po mnoštvu obilježja: po partneru, po mjestu troška, po osobi koja je dokument unijela, po projektu, po načinu plaćanja, po tipu transakcije, po organizacijskoj jedinici, po mjesecu, po tjednu, po danu, po satu, po danu u tjednu, po satu u danu.
  • grupe je također moguće sortirati u formi Top Liste te tako dolazimo do izvještaja tipa 'najboljih n partnera', 'najboljih n djelatnika', 'najboljih n projekata', 'najboljih n mjeseca', itd.
  • kod Top Liste moguće je dobiti i postotak udjela grupe u cjelokupnom prometu. Naravno, i ovdje je moguće dobiti grafikone, chart-ove, pie-ove, itd.
  • kod grupiranih izvještaja vidljivo je stablo grupa (Group Tree) za brzi skok na pojedinu grupu.
  • OTVORENE STAVKE (pregledi stanja naplaćenosti dugovanja i potraživanja) nude se također u analitičkoj (račun po račun) ili sintetičkoj (kupac po kupac) formi. Na raspolaganju su varijante i mogućnosti: ispiši samo račune kojima je dospio rok plaćanja, ispiši analitički podatke za kompenzaciju / prijeboj ako je partner i kupac i dobavljač, kao i samu izjavu o prijeboju, tablica prema kategorijama dospijeća (dugovanja do 30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, preko 180 dana kašnjenja), ispiši partnerove kontaktne podatke, sortiraj dugovanja / potraživanja u formi Top Liste.
  • u izvještajnom je modulu također moguće ispisati više istovrsnih dokumenta odjednom (npr. pogodno za 'masovno' printanje faktura, ponuda, itd.).
  • funkcionalnost opcije 'predlošci izvješća' (report macros) znači da nakon odabira pojedinog izvješća te prilagodbe parametara (filter, sort, element grupiranja, razdoblje, ...) postoji mogućnost usnimavanja tako zadanog kompleta u macro, koji se kasnije po potrebi može jednostavno ponovno koristiti. Razdoblje se može i ne mora pamtiti.