vvA2. Robno Knjigovodstvo Maloprodaje

Modul namijenjen poslovanju maloprodaje roba i usluga s praćenjem zaliha na skladištu (po prodajnim cijenama s porezom). Predstavlja nadogradnju na module 'vvA0. FAKTURIRANJE I KNJIGE RAČUNA' + 'vvA1 ROBNO KNJIGOVODSTVO VELEPRODAJE I SKLADIŠNO POSLOVANJE ', stoga i on omogućava kompletnu funkcionalnost za izdavanje i evidenciju računa, izvještajnu analitiku poslovanja, pregled naplaćenosti dugovanja i potraživanja te obračun PDV-a. Za detaljan opis 'nasljeđenih' funkcionalnosti pogledajte opis modula vvA0. FAKTURIRANJE I KNJIGE RAČUNA i vvA1. ROBNO KNJIGOVODSTVO VELEPRODAJE I SKLADIŠNO POSLOVANJE .

Galerija

DOKUMENTI i funkcionalnosti

 • osim već spomenutih u vvA0 i vvA1, ovdje se dodatno nalaze i ulazni račun s maloprodajnom kalkulacijom, izlazni maloprodajni račun s izdatnicom, samostalna ulazna kalkulacija, međuskladišnica veleprodaja - maloprodaja, zapisnik o promjeni cijena, početno stanje maloprodaje, itd.
 • maloprodajno skladište financijski se vodi po maloprodajnoj cijeni (prodajna cijena sa porezom).
 • na ulaznoj kalkulaciji razlikujemo tri načina formiranja cijene.
  A. Ciljana stopa marže: nabavna cijena bez poreza uvećava se prema zadanoj stopi marže + PDV = MPC.
  B. Ciljana VPC: veleprodajna cijena iz vp cjenika (ili ručno unesena) uvećava se za stopu PDV-a + = MPC, te se iz toga izvodi stopa marže.
  C. Ciljana MPC: na osnovi zadane MPC program izvodi veleprodajnu cijenu i stopu marže.
 • na ekranu računa trenutačno su vidljive (osim standardnih suma veleprodajnog računa) i razrade suma: nabavna vrijednost robe, uračunata marža, uračunati PDV, zaduženje skladišta i to tablično za svaku trenutačno moguću stopu PDV-a (0%, 10%, 23%, 25%).

Na vrh

IMPLICITNE NIVELACIJE ulaza i izlaza

 • program će automatski evidentirati virtualni dokument nivelacije (zapisnika o promjeni cijene) ako se na maloprodajno skladište zaprima roba po cijeni drugačijoj od zatečene važeće maloprodajne cijene, kao i prilikom izrade maloprodajnog izlaznog računa ukoliko se cijena na računu razlikuje od važeće cijene zaduženja.
 • stavke tako nastalih implicitnih nivelacija vidljive su na robnoj kartici i knjizi popisa maloprodaje kao da ih je korisnik unio ručno.
 • po želji, ovaj se robotizirani način nastanka nivelacije može isključiti. Tada, po potrebi, korisnik ručno kreira zapisnik o promjeni cijene.

Na vrh

Galerija

AUTOMATSKA međuskladišnica veleprodaja - maloprodaja

 • ako je tvrtkino poslovanje mješovito, uglavnom veleprodajno te sporadično maloprodajno program ima mogućnost automatskog kreiranja međuskladišnice vp - mp.
 • u tijeku dana roba se u maloprodaji izdaje s 'praznog' skladišta i ide u minus. Na kraju dana se za cjelokupni maloprodajni promet kreira međuskladišnica vp - mp koja skida robu s veleprodajnog skladišta i puni maloprodajno tako da je ono na kraju dana uvijek 'na nuli'.

Na vrh

Galerija

IZVJEŠTAJI

 • na raspolaganju su svi izvještaji i funkcionalnosti sadržani u modulu vvA0. FAKTURIRANJE I KNJIGE RAČUNA + vvA1. ROBNO KNJIGOVODSTVO VELEPRODAJE I SKLADIŠNO POSLOVANJE kao i dodatna izvješća specifična maloprodajnom prometu roba i usluga.
 • prije svega Knjiga Popisa Robe u Maloprodaji koja izvještava o dnevnom zaduženju i razduženju maloprodajnog skladišta.
 • rekapitulacije ulazno - izlaznih dokumenta na dnu imaju dodatak u odnosu na veleprodajne rekapitulacije. Na dnu izvještaja ispisuje se tablica detaljnih razrada sumarnih podataka za razdoblje: sume po vrsti plaćanja, za račune i nivelacije, a prema PDV kategorijama ide razrada nabavna vrijednost - uračunata marža - uračunati PDV - razduženje skladišta, ukupno usluge, ukupno roba, zaduženje u knjizi popisa, razduženje robe / usluge u knjizi popisa.