vvB0. Financijsko Knjigovodstvo

Modul namijenjen knjiženju svih poslovnih promjena u Glavnu Knjigu putem temeljnica (naloga za knjiženje) na bazi standardnog dvostranog knjigovodstva

Galerija
 • na istome dokumentu knjiži se u Glavnu Knjigu s istovremenom mogućnosti analitike za salda konti (šifra i naziv kupca / dobavljača, broj računa, valuta dospijeća), analitika po mjestu troška (šifra i naziv mtr), analitika po projektima – radnim nalozima (radni nalog proizvodnje / servisa, projektni zadatak, ...).
 • analitika salda konti ne zahtijeva zasebni konto po kupcu/dobavljaču, već samo šifru iz adresara partnera.
 • vrste knjiženja: temeljnica, izvod, devizni izvod, početno stanje, računi (ulazni, izlazni, maloprodajni, blagajna), ...
 • mogućnost definiranja vlastitih kategorija vrsta knjiženja.
 • devizni nalozi
 • numeracija naloga: opća i zasebno po vrsti knjiženja.
 • prije usnimavanja naloga provjera ravnoteže.

Na vrh

Galerija

AUTOMATSKA KNJIŽENJA

 • kreiranje temeljnica iz svih ostalih programskih modula (računi, plaće, osnovna sredstva, blagajna, putni nalozi, ...) s bogatim mogućnostima samostalnog definiranja pravila i shema knjiženja za svaki segment zasebno.
 • knjiženje računa može se obaviti bez intervencije korisnika na način da program knjiži dokumente prema datumu unosa: automatski odmah po nastanku, automatski za 1 sat, automatski sutra, nikad automatski.
 • neautomatsko, ručno knjiženje računa obavlja se grupno prema zadanom razdoblju te grupi (URA, IRA, ...) dokumenta. Prije samog knjiženja moguće je pregledati (preview) kako će knjiženja izgledati.
 • osim ovoga 'grupnoga' načina račune je moguće knjižiti i pojedinačno.
 • prenos početnih stanja u Glavnu Knjigu i Salda Konti
 • zatvaranje klasa 4 i 7

Na vrh

Galerija

ZATVARANJE OTVORENIH STAVAKA

 • potprogram za zatvaranje otvorenih stavaka (uparivanje uplata) uz pomoć ekrana analitike otvorenih stavaka s iskazanim podatcima: partner, vezni dokument (PNB), datum, opis, valuta, dana kašnjenja, otvoreno – zatvoreno – saldo računa.
 • parcijalna zatvaranja računa, potprogram za razbijanje skupne uplate na više računa, provjera fonda uplate (onemogućavanje zatvaranja iznosa većeg od same uplate)

Na vrh

Galerija

UČITAVANJE IZVODA

 • potprogram za učitavanje izvoda putem internetskog bankarstva raznih banaka: automatski pronalazak prvog neučitanoga izvoda, interaktivni paralelni ekran za pregled cijelog izvoda u pisanom formatu, provjera prethodnog salda žiro računa, provjera OIB-a izvoda, samostalne sheme konta i pravila, veza s potprogramom za uparivanje uplata.
 • stavku po stavku korisnik knjiži uz istovremeni paralelni prikaz stavke izvoda i stavke naloga za knjiženje.
 • uparivanje stavke izvoda s partnerom iz Poslovnog Adresara ide preko žiro računa (IBAN-a) + specifični PNB u slučaju HNB-a (npr. porez, prirez, ...). Ukoliko u adresaru postoji više partnera s istim brojem žiro računa nudi se lista za odabir.
 • kod neprepoznatog žiro računa nudi se mogućnost uparivanja (što se zapamti za ubuduće) s postojećim članom adresara ili dodavanje novoga partnera u Poslovni Adresar

Na vrh

Galerija

KONTNI PLAN

 • konto, subklasa, klasa. Konta: analitička, sintetička, vanbilančna.
 • naziv i opis konta na više jezika.
 • grupiranje konta u analitičke grupe (bilance po analit. grupama).
 • samostalno definiranje pravila za početno stanje: tretiraj standardno, prisili u salda konti, suspregni salda konti (standardno: konta klase 12 i 22 tretiraju se kao salda konti - ravnoteža početnog stanja analitički po računima za otvorene stavke).
 • mogućnost retroaktivnog automatskog preimenovanja konta / naziva konta u već postojećim knjiženjima
 • otvaranje novog konta direktno s naloga, artikla, partnera ...
 • pretraga konta po broju i nazivu
 • kopiranje kontnog plana u drugi projekt
 • zasebna tab stranica s prometima po kontu s raznim opcijama sortiranja i filtriranja

Na vrh

Galerija

GFI / TSI (Godišnji financijski / Tromjesečni statistički izvještaj)

 • potprogram za automatsko ispunjavanje Excel tablica koje se predaju Fini.
 • putem predefiniranih pravila rezultati se direktno iz Glavne Knjige vežu za AOP oznake GFI/TSI Excel sheet-ova.
 • pravila: prometDug, prometPot, kumulativDug, kumulativPot, Saldo, pojedini konto ili grupa/klasa konta, oduzimanje i zbrajanje pravila, ...

Na vrh

Galerija

OBRAČUN TROŠKOVA PROIZVODNJE

 • potprogram za automatski raspored indirektnih troškova proizvodnje po metodi radnih naloga.
 • detektirani neraspoređeni indirektni troškovi zadanog razdoblja raspoređuju se putem koeficijenta dobivenog ili ponderiranjem raspoređenih direktnih troškova po novozapočetim radnim nalozima i proizvodnji u tijeku ili prema planiranoj cijeni proizvodnje. Automatskom temeljnicom se zatim preknjižavaju sumarna knjiženja analitički po radnim nalozima.
 • preknjižavanjem se upravlja putem pravila i shema knjiženja.
 • prije finalnog kreiranja temeljnice program nudi analitički pregled lista: Projekti / Radni Nalozi, Neraspoređeni indirektni trošak sintetika + analitika, Direktni troškovi i Proizvodnja u tijeku.
 • svaka se lista može ispisati za kasniju analizu.

Na vrh

Galerija

IZVJEŠTAJI

 • standardni te prošireni set financijskih izvještaja.
 • bilance (širka, uska, subklase), dnevnik, rekapitulacija naloga, kartica konta, glavna knjiga, analitika i sintetika salda konti, otvorene stavke (kumulativ / saldo računa, obrazac za usklađenje, samo dospjela), analitika i sintetika mjesta troška, kontni plan, ...
 • svi izvještaji koriste opsežne mogućnosti filtriranja, grupiranja i sorta.
 • pojedini izvještaji nude mogućnost ukopa u podatke (drill down) npr. kod ispisa Bilance klikom na konto se otvara zaseban ekran s karticom tog konta.
 • bilanca na 3 strana jezika.
 • svi izvještaji mogu se ispisati konvertrani u neku drugu valutu i to s trenutačnim tečajem ili s tečajem na dan knjiženja.
 • svi izvještaji mogu se eksportirati u PDF, Word, Excel, ...